Warning: A non-numeric value encountered in /home3/maixn/public_html/teachings/2014/dawu/kalachakravn.php on line 7

Warning: A non-numeric value encountered in /home3/maixn/public_html/teachings/2014/dawu/kalachakravn.php on line 7

Warning: A non-numeric value encountered in /home3/maixn/public_html/teachings/2014/dawu/kalachakravn.php on line 7

English | Tiếng Việt

Lễ Quán Đãnh Kalachakra do Hungkar Rinpoche Chủ Trì

Dawu, từ 12 đến 16 tháng bảy năm 2014

Khách sạn A Ni Ma Chin nơi mà mọi người ban đêm nghĩ tại đây DSC_8757 DSC04973 DSC_8768 DSC04935 DSC04973 DSC04937 DSC04947 DSC_8786 DSC05211 DSC05216 DSC05219 DSC04938 DSC04939 DSC04943 DSC08672 DSC04943 DSC05267 DSC05268 DSC05130 DSC05132 DSC05189 Rinpoche đang đọc kinh để hũy mạn đà la (trái)

Video Lễ Quán Đãnh
Ngày 1
1. Tụng Kinh
2. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
3. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
4. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
5. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
6. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
7. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
8. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
9. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
10. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
11. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
12. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
13. Tranh luận: Phật có tâm nhị nguyên không?
14. Tranh luận: Phật có tâm nhị nguyên không?
15. Break Time
16. Lama Dance
17. Lama Dance
18. Lama Dance
19. Lama Dance
20. Tụng Kinh
Ngày 2
21. Tụng Kinh
22. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
23. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
24. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
25. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
26. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
27. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
28. Thuyết giảng luyện tâm: dựa trên quyển sách của Ngài Hungkar viết: Luận Giảng về pháp 7 điểm luyện tâm; Những lời tâm huyết để luyện tâm
29. Break Time
30. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
31. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
32. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
33. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
34. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
35. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
36. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
37. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
38. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
39. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
40. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
41. 7 Quán đãnh cho phần dự bị
42. Break Time
Day 3
43. Tụng Kinh
44. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
45. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
46. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
47. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
48. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
49. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
50. Giá trị của tư tưởng và giá trị của vật chất
51. Tụng Kinh
52. Quán Đãnh
53. Quán Đãnh
54. Quán Đãnh
55. Quán Đãnh
56. Quán Đãnh
57. Quán Đãnh
58. Quán Đãnh
59. Quán Đãnh
60. Quán Đãnh
61. Quán Đãnh
62. Quán Đãnh
Day 4