English | Tiếng Việt

Gesar of Ling Gesar of LingRinpoche và người cậu của vua Gesar (in video) Gesar of Ling

Cuộc Đời và Nơi Sinh của Vua Gesar

1. Giới Thiệu
2. Cuộc đời thơ ấu của vua Gesar (phần 1)
3. Cuộc đời thơ ấu của vua Gesar (phần 2)
4. Cuộc đời thơ ấu của vua Gesar (phần 3)
5. Cuộc đời thơ ấu của vua Gesar (phần 4)
6. Cuộc đời thơ ấu của vua Gesar (phần 5)