English | Tiếng Việt

NHẬP THẤT MÙA ĐÔNG 2016
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Dear all Dharma sisters and brothers,

I hope everyone is doing well, and everything is going good for you all. It's now the time we will dedicate the result of all good actions we have accomplished during this winter by joining the winter retreat here and other places to all mother beings to reach the great peace of mind. I am leading the Manjushri practice to recite 100 million A Ra Pa Tsa mantras to improve our wisdom and especially to pray for our younger generations to have wisdom and good conduct.

From the first to the fifteenth of month one of Tibetan calendar during the Great Miracles days. Everyone please try to put more effort to focus on your own practice and join us to recite some Manjushri mantras so we can include everyone to dedicate the great merit together.


Thank you so much.

Hungkar

Umze Master của tu viện Lung Ngon Monastery tụng.

Hồi Hướng Công Đức

GAY WA DI YIY KYAY WO KUN
Do công đức này nguyện chúng sinh

SO NAM YESHAY TSOG DZOG SHING
phước huệc viên mãn đều đạt được,

SO NAM YESHAY LAY JUNG WA
nguyện cũng do nơi phước huệ này,

DAM PA KU NYI THOB PAR SHOG
tất cả đều được hai thánh thân.

DRO KUN GAY WA JI NYID YOD PA DANG
Tất cả công đức của chúng sinh,

JAY DANG JAY GYUR DAY SHIN JAY PA GANG
và thiện hạnh đã, sẽ, đang làm

ZANG PO JI SHIN DAY DRAY SA DAG LA
đều hồi hướng để khắp chúng sinh, bằng mọi giá như đức Phổ Hiền,

KUN KYANG KUN NAY ZANG POR REG GYUR CHIG
qua các đia tu thành chánh giác.

JAM PAL PA WO JI TAR KYEN PA DANG
Như Văn Thù đã đạt giác ngộ,

KUN TU ZANG PO DAY YANG DAY SHIN TAY
hoặc giống như Phổ Hiề Bồ Tát,

DAY DAG KUN GYI JAY SU DAG LOB CHING
để tu hành noi theo các Ngài,

GAY WA DI DAG THAM CHAY RAB TU NGO
tất cả công đức con hồi hướng (cho chúng sinh).

DU SUM SHEG PAY GYAL WA THAM CHAY KYI
Cũng như chư Phật ba thời vượt qua bờ giải thoát;

NGO WA GANG LA CHOG TU NGAG PA TAY
đã từng hồi hướng và tán thán công đức (như thế nào).

DAG GI GAY WAY TSA WA DI KUN KYANG
nay, tất cả công đức của con

ZANG PO JYOD CHIR RAB TU NGO WAR GYI
cũng xin hồi hướng cho hạnh viên mãn (như thế vậy).

(Đạt Dương dịch tiếng Việt)

1

Nguyện Ước Đặc Biệt (bởi Tổ Longchenpa)

GANG DU KYAY PAY KYAY WA THAM CHAY DU
Suốt các kiếp con sẽ sinh ra,

THO RI YON TEN DUN DEN THOB PAR SHOG
nguyện cho con được Thất Thánh Tài (tín, giới, tàm, quí, đa vãn, trí huệ, xả ly);

KYAY MA THAG TU CHO DANG DRAY GYUR CHING
gặp Phất Pháp ngay khi ra đời,

TSUL SHIN DRUB PAY RANG WANG YOD PAR SHOG
được tự tại tu hành đúng Pháp;

DER YANG LA MA DAM PA NYAY JAY CHING
nguyện hoan hỉ các bậc Thánh Sư,

NYING DANG TSEN DU CHO LA JYOD PAR SHOG
và tu Pháp cả ngày lẫn đêm.

CHO TOG NAY NI NYING POY DON DRUB TAY
do hiểu Pháp, và tu yếu nghĩa,

TSAY DIR SID PAY GYAM TSO GAL WAR SHOG
nguyện cho con liền trong kiêp đó, được vượt thoát khỏi biển luân hồi.

SID PAR DAM PAY CHO RAB TON JAY CHING
Nguyên con sẽ hoằng Pháp vi diệu, cho chúng sinh ở trong luân hồi.

SHEN PEN DRUB LA KYO NGAL MAY PAR SHOG
Nguyện cho con sẽ không nhàm mõi, thành tựu lợi ích cho chúng sinh.

LAB CHEN SHEN DON CHOG RI MAY PA YI
do hạnh lợi của con,,

THAM CHAY JAM CHIG SANGYAY THOB PAR SHOG
Nguyện tất cả đồng thành Phật đạo.

(Đạt Dương dịch tiếng Việt)

2

Nguyện Ước

(Bốn cầu này Thầy Hungkar thường hay tụng ở phần hồi hướng công đức sau một khóa giảng Pháp.)

SANG GYE TEN PA DAR SHING GYE PAR SHOG
Nguyện cho giáo Pháp của Đức Phật lan rộng và tăng trưởng.

SEM CHEN THAM CHED DE SHING KYI PAR SHOG
Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc và hỷ lạc.

NYING DANG TSEN MO CHO LA CHO PAR SHOG
Nguyện cho chúng con thực hành giáo Pháp cả ngày lẫn đêm.

RANG SHEN DON NYI LHUN GYI DRUB PAR SHOG
Nguyện cho sự thành tựu lợi ích cho con và chúng sinh đến nhanh chóng.

3

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương

4

Nguyện Trường Thọ Cho Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche

5