Phonetic |English | Tiếng Việt | བོད་ཡིག

KUN ZANG MÖN LAM ZHUG SO

From the Northern Treasures' Mind of Penetrating Openness


We are indebted to Hungkar Rinpoche for his kindness to recite this prayer. We dedicate whatever merit may result from this web page to the long life and continual expansion of Rinpoche's activities for the benefit of all sentient beings.

1

HO༔   NANG TRÏ KHOR DAY T'HAM CHE KÜN༔    ZHI CHIK LAM NYI DRAY BU NYI༔    RIK DANG MA RIK CHHO T'HRÜL TE༔    KÜN TU ZANG PÖI MÖN LAM GYI༔    T'HAM CHE CHHÖ YING P'HO DRANG DU༔    NGÖN PAR DZOK TE TS'ANG GYA SHOK༔    KÜN GYI ZHI NI DÜY MA JAY༔    RANG JUNG LONG YANG JÖ DU MË༔    KHOR DAY NYI KAI MING MË DO༔

2

DE NYÏ RIK NA SANG GYAY TE༔    MA RIK SEM CHEN KHOR WAR KHYAM༔    KHAM SUM SEM CHEN T'HAM CHE KYI༔    JÖ MË ZHI DÖN RIK PAR SHOK༔    KÜN TU ZANG PO NGA YIY KYANG༔    GYU KYEN MË PA ZHI YI DÖN༔    DE NYÏ ZHI LA RANG JUNG RIK༔    CHHI NANG DRO KÜN KYÖN MA TAG༔    DREN MË MUN PAI DRIP MA GÖ༔    DE CHIR RANG NANG KYÖN MA GÖ༔

3

RANG RIK SO LA NAY PA LA༔    TRÏ SUM JIK KYANG NGANG TRAK MË༔    DÖ YÖN NGA LA CHHAK PA MË༔    TOK MË SHEY PA RANG JUNG LA༔    DÖ PAI ZUK DANG DUK NGA MË༔    RIK PAI SAL CHHA MA GAK PA༔    NGO WO CHIK LA YE SHEY NGA༔    YE SHEY NGA PO MIN PA LAY༔    T'HOK MAI SANG GYAY RIK NGA JUNG༔    DE LAY YE SHEY T'HA GYAY PAY༔    SANG GYAY ZHI CHU TSA NYI JUNG༔    YE SHEY NGA YI TSAL SHAR WAY༔   

4

T'HRAK T'HUNG DRUK CHU T'HAM PA JUNG༔    DE CHIR ZHI RIG T'HRÜL MA NYONG༔    T'HOK MAI SANG GYAY NGA YIN PAY༔    NGA YI MÖN LAM TAP PA YIY༔    KHAM SUM KHOR WAI SEM CHEN GYI༔    RANG JUNG RIG PA NGO SHE NE༔    YE SHEY CHHEN PO T'HA GYAY SHOK༔    NGA YI TRÜL PA GYÜN MI CHHE༔    JE WA T'HRAK GYA SAM YAY GYË༔    GANG LA GANG DÜL NA TS'OK TÖN༔    NGA YI T'HUK JEI MÖN LAM GYI༔   

5

KHAM SUM KHOR WAI SEM CHEN KÜN༔    RIK DRUK NAY NAY T'HÖN PAR SHOK༔    DANG PO SEM CHEN T'HRÜL PA NAM༔    ZHI LA RIK PA MA SHAR WAY༔    CHI YANG DREN MË T'HOM ME WA༔    DE KA MA RIK T'HRÜL PAI GYU༔    DE LA HË KYI GYAL WA LAY༔    NGANG TRAK SHEY PA ZA ZI GYÜ༔    DE LAY DAK ZHEN DRAR DZIN KYEY༔    BAK CHHAK RIM ZHIN TAY PA LAY༔    KHOR WA LUK SU JUK PA JUNG༔    DE LAY NYÖN MONG DUK NGA GYAY༔    DUK NGAI LAY LA GYÜN CHHE MË༔   

6

DE CHIR SEM CHEN T'HRÜL PAI ZHI༔    DREN MË MA RIK YIN PAI CHIR༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    KÜN GYI RIK PA RANG SHEY SHOK༔    LHEN CHIK KYEY PAI MA RIK PA༔    SHEY PA DREN MË YENG PA YIN༔    KÜN TU TAK PAI MA RIK PA༔    DAK ZHEN NYI SU DZIN PA YIN༔    LHEN CHIK KÜN TAK MA RIK NYI༔    SEM CHEN KÜN GYI T'HRÜL ZHI YIN༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    KHOR WAI SEM CHEN T'HAM CHE KYI༔    DREN MË T'HIP PAI MÜN PA SANG༔   

7

NYI SU DZIN PAI SHEY PA DANG༔    RIK PAI RANG NGO SHEY PAR SHOK༔    NYÏY DZIN LO NI T'SHE TS'OM TE༔    ZHEN PA T'HRA MO KYEY PA LAY༔    BAK CHHAK T'HUK PO RIM GYI TAY༔    ZAY NOR GÖ DANG NAY DANG DROK༔    DÖ YÖN NGA DANG JAM PAI NYEN༔    YÏ ONG CHHAK PAI DÖ PAY DUNG༔    DE DAK JIK TEN T'HRÜL PA TE༔    ZUNG DZIN LAY LA ZE T'HA MË༔    ZHEN PAI DRAY BU MIN PAI TS'E༔   

8

KAM CHHAK DUNG PAI YI DAK SU༔    KYEY NAY TREY KOM YA RE NGA༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    DÖ CHHAK ZHEN PAI SEM CHEN NAM༔    DÖ PAI DUNG WA CHIR MA PANG༔    DÖ CHHAK ZHEN PA TS'ÜR MA LANG༔    SHEY PA RANG SOR LÖ PA YIY༔    RIK PA RANG SO ZIN GYUR NAY༔    KÜN TOK YE SHEY T'HOP PAR SHOK༔    CHHI RÖL YÜL GYI NANG WA LA༔    JIK TRAK SHEY PA T'HRA MO GYÜ༔    DANG WAI BAK CHHAK TAY PA LAY༔   

9

DRAR DZIN DEK SÖ HRAK PA KYEY༔    ZHE DANG DRAY BU MIN PAI TS'E༔    NYAL WAI TSO SEK DUK RE NGAL༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    DRO DRUK SEM CHEN T'HAM CHE KYI༔    ZHE DANG DRAK PO KYEY PAI TS'E༔    PANG LANG MI JA RANG SOR LÖ༔    RIK PA RANG SO ZIN GYUR NAY༔    SAL WAI YE SHEY T'HOP PAR SHOK༔    RANG SEM KHENG PAR GYUR PA LA༔    ZHEN LA DREN SEM MË PAI LO༔    NGA GYAL DRAK PÖI SEM KYEY PAY༔   

10

DAK ZHEN T'HAP TSÖ DUK NGAL NYONG༔    LAY DEI DRAY BU MIN PAI TS'E༔    P'HO TUNG NYONG WAI LHA RU KYE༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    KHENG SEM KYEY PAI SEM CHEN NAM༔    DE TS'E SHEY PA RANG SOR LÖ༔    RIK PA RANG SO ZIN GYUR NAY༔    NYAM PA NYÏ KYI DÖN TOK SHOK༔    NYI DZIN TAY PAI BAK CHHAK KYI༔    DAK TÖ ZHEN MÖ ZUK NGU LAY༔    T'HAP TSÖ DREN SEM TAY PA LAY༔   

11

SÖ CHÖ LHA MIN NAY SU KYE༔    DRAY BU NYAL WAI NAY SU TUNG༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    DREN SEM T'HAP TSÖ KYEY PA NAM༔    DRAR DZIN MI JA RANG SOR LÖ༔    SHEY PA RANG SO ZIN GYUR NAY༔    T'HRIN LAY T'HOK MË YE SHEY SHOK༔    DREN MË TANG NYOM YENG PA YIY༔    T'HIP DANG MUK DANG JË PA DANG༔    GYAL DANG LE LO TI MUK PAY༔    DRAY BU KYAP MË JÖL SONG KHYAM༔    SANG GYAY NGA YI MÖN LAM GYI༔    TI MUK JING WAI MÜN PA LA༔    DREN PA SAL WAI DANG SHAR WAY༔   

12

TOK MË YE SHEY T'HOP PAR SHOK༔    KHAM SUM SEM CHEN T'HAM CHE KÜN༔    KÜN ZHI SANG GYAY NGA DANG NYAM༔    DREN MË T'HRÜL PAI ZHI RU SONG༔    DA TA DÖN MË LAY LA CHÖ༔    LAY DRUK MI LAM T'HRÜL PA DRA༔    NGA NI SANG GYAY T'HOK MA YIN༔    DRO DRUK TRÜL PAY DÜ WAI CHIR༔    KÜN TU ZANG PÖI MÖN LAM GYI༔    SEM CHEN T'HAM CHE MA LÜ PA༔    CHHÖ KYI YING SU TS'ANG GYA SHOK༔   

13

AH HO! JIN CHHE NAL JOR TOP CHEN GYI༔    T'HRÜL MË RIK PA RANG SAL NAY༔    MÖN LAM TOP CHEN DI TAP PAY༔    DI T'HÖ SEM CHEN T'HAM CHE KÜN༔    KYEY WA SUM NAY NGÖN TS'ANG GYA༔    NYI DA ZA YIY ZIN PA-AM༔    DRA DANG SA YÖ JUNG WA-AM༔    NYI MA DOK GYUR LO P'HO DÜ༔    RANG NYÏ KÜN TU ZANG POR KYË༔    KÜN GYI T'HÖ PAR DI JÖ NA༔    KHAM SUM SEM CHEN T'HAM CHE LA༔    NAL JOR DE YI MÖN LAM GYI༔    DUK NGAL RIM ZHIN DRÖL NAY KYANG༔    T'HA RU SANG GYAY T'HOP PAR SHOG༔   

14