English | Tiếng Việt


LOJONG
Training of the Mind
in Eight Verses

Geshe Langri Tanpa

One Verse a Day

Sunday Verse

Verse for Sunday

།བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྶ་ལྷག་པའི། །དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསྨ་པ་ཡིན། །རྟག་ཏུ་གཅེས་པྲ་འཛིན་པར་ཤོག།

DAG NI SEM CHEN THAM CHE LA / YID ZHIN NOR BU LEI LHAG PAI / DON CHOG DRUB PEI SAM PA YI / TAG TU CHE PAR TSHIN PAR SHOG

Wishing to attain enlightenment for the sake of all sentient beings who excel even a wish-fulfilling Jewel, may I constantly cherish them all.

Con đối hết thảy các chúng sinh, cao quí hơn bảo châu như ý, với tâm niệm thành tựu cứu cánh, nguyện luôn luôn khéo niệm hộ trì.

Explain

Every day's verse

།དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

DE DAG KUN KYANG CHO GYAD KYI / TOG PEI DRI ME MA BAG SHING / CHO KUN GYU MAR SHE PEI LO / ZHEN MED CHING WA LEI DROL SHOG

In all this, may my mind be unstained by the eight ordinary concerns and know all things to be an illusion. Free of clinging, may I attain liberation from bondage.

Trong mọi tình huống, nguyện cho tâm con không bị lôi cuốn vào tám mối quan tâm của thế tục (được/thua, sướng/khổ, khen/chê, danh/nhục) vì biết rằng các pháp vốn như huyễn, tâm không ràng buộc và tham luyến. nguyện cho con thoát ly ra khỏi chốn ngục tù.

Explain

Listen to 2 hours 36 min teaching by Hungkar Rinpoche