English | Tiếng Việt


LOJONG
Training of the Mind
in Eight Verses

Geshe Langri Tanpa

One Verse a Day

Friday Verse

Verse for Friday

།གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི། །རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས། །ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང་། །བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག།

GANG LA DAG GI PHEN TAG PE / RE WA CHE WA GANG ZHIG GI / SHIN TU MI RIG NOD JED ANG / SHE NYEN DAM PAR TA WAR SHOG

When someone whom I have helped with much hope and expectation hurts me deeply and unjustifiably may I regard him as my sublime master.

Nếu có người con từng giúp đở, với tất cả niềm tin và hết lòng kỳ vọng, làm hại và gây tổn thương con một cách trầm trọng, con nguyện xem đây là bậc thầy cao cả của con.

Explain

Every day's verse

།དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

DE DAG KUN KYANG CHO GYAD KYI / TOG PEI DRI ME MA BAG SHING / CHO KUN GYU MAR SHE PEI LO / ZHEN MED CHING WA LEI DROL SHOG

In all this, may my mind be unstained by the eight ordinary concerns and know all things to be an illusion. Free of clinging, may I attain liberation from bondage.

Trong mọi tình huống, nguyện cho tâm con không bị lôi cuốn vào tám mối quan tâm của thế tục (được/thua, sướng/khổ, khen/chê, danh/nhục) vì biết rằng các pháp vốn như huyễn, tâm không ràng buộc và tham luyến. nguyện cho con thoát ly ra khỏi chốn ngục tù.

Explain

Listen to 2 hours 36 min teaching by Hungkar Rinpoche