English | Tiếng Việt


LOJONG
Training of the Mind
in Eight Verses

Geshe Langri Tanpa

One Verse a Day

Saturday Verse

Verse for Saturday

།མདོར་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་གིས། །ཕན་བདེ་མ་མམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག།

DOR NA NGO DANG GYUD PA YI / PHEN DE MA NAM KUN LA WUL / MA YI NOD DANG DUG NGAL KUN SANG DAG LA LEN PAR SHOG

In short, may I directly and indirectly offer happiness and peace to al my mothers, all their evil and suffering, may I secretly take upon myselft.

Tóm lại, trực tiêp hay gián tiếp, hạnh phúc và an lạc con xin dâng lên cho từ mẫu, phiền não và đau khổ của mẹ, nguyện thầm kín thọ nhận về con.

Explain

Every day's verse

།དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

DE DAG KUN KYANG CHO GYAD KYI / TOG PEI DRI ME MA BAG SHING / CHO KUN GYU MAR SHE PEI LO / ZHEN MED CHING WA LEI DROL SHOG

In all this, may my mind be unstained by the eight ordinary concerns and know all things to be an illusion. Free of clinging, may I attain liberation from bondage.

Trong mọi tình huống, nguyện cho tâm con không bị lôi cuốn vào tám mối quan tâm của thế tục (được/thua, sướng/khổ, khen/chê, danh/nhục) vì biết rằng các pháp vốn như huyễn, tâm không ràng buộc và tham luyến. nguyện cho con thoát ly ra khỏi chốn ngục tù.

Explain

Listen to 2 hours 36 min teaching by Hungkar Rinpoche