English | Tiếng Việt


LOJONG
Pháp Luyện Tâm
Trong Tám Câu Kệ

Geshe Langri Tanpa

Mỗi Ngày Một Câu Kệ
Chuyển Tâm

Kệ Thursday

Câu kệ ngày Thursday

།བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས། །གཤེ་སྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི། གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་། །རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག།

DAG LA ZHEN GYI TR'AG DOG GI / SHE KUR LA SOG MI RIG PE / GYONG KHA RANG GI LEN PA DANG / GYAL KHA ZHEN LA WUL PAR SHOG

When others, out of envy, mistreat me with slander and abuse, may I take defeat upon myself and offer the triumph to them.

Khi người khác bởi tâm ganh tị, phi lý sỉ nhục phỉ báng con, phần thua thiệt con xin chịu nhận, phần thắng lợi nguyện dành cho chúng

Explain

Câu kệ của mỗi ngày

།དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

DE DAG KUN KYANG CHO GYAD KYI / TOG PEI DRI ME MA BAG SHING / CHO KUN GYU MAR SHE PEI LO / ZHEN MED CHING WA LEI DROL SHOG

In all this, may my mind be unstained by the eight ordinary concerns and know all things to be an illusion. Free of clinging, may I attain liberation from bondage.

Trong mọi tình huống, nguyện cho tâm con không bị lôi cuốn vào tám mối quan tâm của thế tục (Bát phong: được/thua, sướng/khổ, khen/chê, vinh/nhục) vì biết rằng các pháp vốn như huyễn, tâm không ràng buộc vào tham luyến. nguyện cho con thoát ly ra khỏi chốn ngục tù.

Explain

Lắng nghe lời giảng của Thầy Hungkar Rinpoche (2 giờ 36 phút)